Politica de confidentialitate

Operarea datelor cu caracter personal

1.      Date privind operatorul de date cu caracter personal si împuterniciții

În vederea desfășurării Campaniilor, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

SC CORPORATE DYNAMICS CONSULTANTA SRL, cu sediul în Str. Drumul Fermei 105 I, Popești Leordeni, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23 /2593/ 2009, CUI 26247170,  CIF TVA RO 26247170, (denumită în continuare “Operatorul“),

și  ARCTIC S.A. avand sediul social in Gaeşti, strada 13 Decembrie, nr. 210, judetul Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/253/1991, CUI RO 933930 în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează “ Împuternicit”), 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: 

SC CORPORATE DYNAMICS CONSULTANTA SRL, cu sediul în Str. Drumul Fermei 105 I, Popești Leordeni, Ilfov, email: office@corporatedynamics.ro

2.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

Prin ’’Campanie’’ se înțelege promovarea evenimentului HR MANAGEMENT IN DIGITALIZAREA PRODUCTIEI, din cadrul conferinței  INDUSTRY 4.0 – SHOW CASE, promovarea oricăror evenimente ulterioare desfășurate în parteneriat și promovarea partenerilor de eveniment prin evenimente off-line, campanii de marketing direct, newsletter și evenimente on-line, pe paginile dedicate de pe LinkedIn, Facebook, Youtube și în cadrul paginilor web: Arctic.roBlogIndustrial.roCorporatedynamics.ro40industry.ro

În cadrul Campaniei, Operatorul și Împuterniciții acestuia vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)         Denumire companie;

(ii)        Număr de telefon;

(iii)       Nume și prenume;

(iv)       Funcție în cadrul companiei

(v)       Adresa email ;

3.      Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în vederea:

i)  Organizării și desfășurării acțiunilor comune, în parteneriat, ale S.C. CORPORATE DYNAMICS S.R.L. și SC  ARCTIC S.AS.R.L., în perioada 01.03.2021 – 28.02.2022.

ii) Unor comunicări ulterioare de marketing făcute atât în scris cât și telefonic de către organizatorii Campaniei 

4.     Temeiurile juridice ale prelucrării

Datele personale vor fi procesate în vederea executării contractului reprezentat de participarea persoanelor vizate la Campanie și în scop de marketing, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR. 

Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

5.      Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite Împuternicitului Operatorului – SC  ARCTIC S.A. S.R.L. , precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

6.      Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților care au participat la acțiunile și evenimentele partenerilor vor fi stocate timp de 12 luni de zile de la data la care a avut loc Campania.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/ Împuterniciților obligații similare.

7.      Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile si transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i)            dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii)          dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)         dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)         dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal 

(v)          dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi)         dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;

(vii)       dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)      dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa SC CORPORATE DYNAMICS CONSULTANTA SRL, cu sediul în Str. Drumul Fermei 105 I, Popesti Leordeni, Ilfov sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: office@corporatedynamics.ro

 8.      Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10.  Modificarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă masuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost informate cu privire la Regulament. 

11.  Alte prevederi 

În măsura în care în cadrul campaniei, în mod accidental sau nu Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate și faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Campaniei și că au obținut acordul persoanelor respective pentru aceasta operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.